Service Banner

 

NU EEN MAAND

GRATIS

DE VRACHTEN-

UITWISSELING TESTEN

De registratie wordt niet automatisch verlengd

maar loopt na de proefperiode af.

Een gebruikscontract ontstaat pas met uw onder-

tekening en firmastempel.

NU GRATIS TESTEN!

 

1. Inhoud van het aanbod online

De auteur neemt geen enkele garantie op zich voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsaanspraken tegenover de auteur, die betrekking hebben op materiële of ideële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de voorgestelde informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voorzover er geen sprake is van een aantoonbare schuld wegens opzet of grove nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de webpagina‘s of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden("Links"), die buiten het verantwoordelijkheidsdomein van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en het hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart derhalve uitdrukkelijk dat op het ogenblik van de plaatsing van de link, de desbetreffende gelinkte pagina‘s geen illegale inhoud bevatten. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/gekoppelde websites. Daarom neemt hij hierbij uitdrukkelijk afstand van elke inhoud van gelinkte/gekoppelde websites, die na de plaatsing van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen die op het eigen internetaanbod worden geplaatst, evenals voor bijdragen van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglisten die door de auteur zijn voorzien. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie die daar wordt aangeboden, is enkel de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen, aansprakelijk en niet diegene die via links louter verwijst naar de publicatie.

3. Auteurs en kentekenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsopnames, videobeelden en tekst in acht te nemen, zelf opgemaakte grafieken, geluidsopnames, videobeelden en tekst te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsopnames, videobeelden en tekst.

Alle merken en handelsmerken die binnen het internetaanbod worden vermeld en desg. door derden beschermd zijn, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Enkel op grond van de loutere vermelding mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de websites. Een reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsopnames, videobeelden en tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. Fotobron: fotolia.de

4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet als een deel van het internetaanbod worden bekeken, van waaruit naar deze webpagina werd verwezen. Voorzover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zou beantwoorden aan de geldende rechtssituatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast daarvan.

5. Gegevensbescherming: Google Analytics en Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dat zijn diensten van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt zog. „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om een analyse mogelijk te maken van uw gebruik van de website. Deze pagina gebruikt Google Analytics echter in een gewijzigde vorm, zonder doorgave van uw IP-adres, om door de ingewonnen anonieme gegevens kennis te vergaren over het gebruik van de website en potentiële problemen. De verkregen kennis wordt gebruikt om onze website verder te optimaliseren. De informatie die wordt gegenereerd door het gebruik van Google Analytics over uw gebruik van deze website (met inbegrip van een anoniem gemaakt IP-adres) worden doorgestuurd naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen. Door de anonimisering is een eenduidige toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk. Google volgt de bepalingen op het vlak van gegevensbescherming van het "US-Safe-Harbor"-akkoord en is geregistreerd bij het "Safe Harbor"-programma van het handelsministerie van de VS. Google zal de informatie enkel gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, door de opmaak van anoniem gemaakte evaluaties en grafieken over het aantal bezoeken, het aantal pagina‘s dat per gebruiker wordt opgevraagd, enz. Die gebruik ik uitsluitend voor eigen marketingdoeleinden en vooral voor de optimalisering van mijn websites en een vormgeving die is afgestemd op de behoeften. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgemaakt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link, downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zo verhindert u dat gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) die door het cookie worden gegenereerd, worden geregistreerd en verwerkt door Google. Meer informatie over de technologie die door Google wordt gebruikt, vindt u op www.google.com/analytics. Meer informatie over de technologie die door Google wordt gebruikt, vindt u op www.google.com/intl/de/analytics/.

6. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar,

die consumenten voor het beslechten van een geschil kunnen gebruiken en waarop meer informatie omtrent geschillenbeslechting te vinden is.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

We zijn noch verplicht, noch ertoe bereid, in geval van een geschil met een consument deel te nemen aan een procedé voor geschilbeslechting voor een instantie inzake consumentengeschilbeslechting.

Uitwisselingsplatform voor stortgoed LOG IN

* Voor een optimale weergave van onze pagina‘s, moet u uw browser actualiseren tot de nieuwste versie.

Uitwisseling

 

News

(keine)

Het uitwisselingsplatform voor stortgoed in de pers

(geen)