Service Banner

 

TESTUJ TERAZ

GIEŁDĘ TRANSPORTOWĄ

PRZEZ CAŁY MIESIĄC

ZA DARMO

Rejestracja nie przedłuża się automatycznie,

lecz wygasa po upływie okresu próbnego.

Umowa użytkowania zostaje zawarta wyłącznie po jej podpisaniu-

i opatrzeniu pieczęcią firmy.

TESTUJ ZA DARMO!

 

Ogólne warunki handlowe (01.01.2010)(Ogólne warunki handlowe do pobrania jako dane w PDF 88KB)

 

 1. Uwagi wstępne / przedmiot umowy

  1. Firma Diversa Hambach GmbH, Industriestraße 48/1, 71272 Renningen, Niemcy, zarejestrowana w rejestrze handlowym miasta Stuttgart pod numerem HRB 252770, zwana w dalszej części umowy 'Usługodawcą', obsługuje pod domeną www.fracht24.net platformy internetowe (trans-boerse.com, schuettgut-boerse.com zwane również giełdami transportowymi) do celów pośredniczenia w usługach transportowych pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi (zleceniobiorcami) oraz przedsiębiorstwami z zapotrzebowaniem na transport (zleceniodawcami). Użytkownicy platformy po przejściu procedury przyjęcia do zarejestrowanych członków mogą działać zarówno jako zleceniobiorcy posiadający pojazdy do przewozu, jak i zleceniodawcy, którzy maja do przewiezienia określony ładunek. Usługodawca nie uczestniczy w żadnych ustaleniach pomiędzy zleceniobiorcami i zleceniodawcami i w szczególności nie jest pośrednikiem ani przedstawicielem żadnej ze stron i w żaden sposób nie odpowiada również za podjęte między tymi stronami ustalenia. Zobowiązania do świadczenia usług i odpowiedzialności cywilnej Usługodawcy ograniczają się do jego działalności jako administratora platformy według wymienionych poniżej uregulowań. Ogólne warunki współpracy dotyczą wszystkich ustaleń pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem odnośnie do platform będących przedmiotem umowy. Użytkowanie giełd transportowych jest przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw transportowych albo firm, które maja zapotrzebowanie na tego typu transport.

 2. Zawarcie umowy

  1. Usługodawca umożliwia użytkownikowi zarejestrowanie się na giełdzie transportowej za pomocą odpowiedniego formularza, w którym użytkownik poda swoje dane osobiste. Zakończenie procesu rejestracji nastąpi poprzez wysłanie tych danych, po czym zostanie przedstawiona oferta. Zawarcie umowy z Usługodawcą odbywa się poprzez przyjęcie oferty, która przekazana jest w wiadomości email, z odpowiednim kodem dostępu.

  2. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego i pełnego podania swoich danych podczas rejestracji oraz do niezwłocznego późniejszego uzupełniania lub zmiany swoich danych lub samodzielnej aktualizacji danych w zamkniętym obszarze użytkownika.

 3. Obowiązek świadczenia usług/Okres próbny

  1. Wszystkie ceny podane w umowie są cenami netto, do których dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT.

  2. Za pierwszy miesiąc po podpisaniu umowy użytkowania nie jest pobierana umowna opłata z tego tytułu opisana w punkcie 3.3. W czasie trwania okresu próbnego każda ze stron może wypowiedzieć umowę zgodnie z punktem 6.2. Przed zakończeniem okresu próbnego, Usługodawca skontaktuje się z użytkownikiem z zapytaniem, czy umowa próbna ma zostać przekształcona w umowę, za którą pobierane będą opłaty zgodnie z punktem 3.3.

  3. Po zakończeniu okresu próbnego, umowa nie przechodzi automatycznie w umowę, za którą pobiera się opłaty.

  4. Wynagrodzenia z tytułu użytkowania każdorazowo zależne są od aktualnego cennika». Wynagrodzenie z tytułu użytkowania naliczane jest w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca z góry.

  5. Usługodawca udostępni usługi w ramach technicznych możliwości. Nie gwarantuje jednak nieprzerwanego i wolnego od zakłóceń świadczenia usług.

  6. O ile poszczególne zakłócenia i przerwy w świadczeniu usługi wynoszą 24 godziny albo całkowity czas wszystkich przerw wynosi więcej niż 1%, Usługodawca zwróci proporcjonalnie pobrane już opłaty z tytułu użytkowania. W pozostałych przypadkach zwrot kosztów jest wykluczony. O przerwach w świadczeniu usług, których czas będzie przekraczać 24 godziny, użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość E-mail.

  7. Zastrzega się dostosowanie funkcjonalności i wyglądu systemu.

  8. Prawo użytkownika do naliczenia lub do zatrzymania należności na rzecz Usługodawcy z tytułu jakichkolwiek roszczeń jest wykluczone, chyba, że są one bezsporne lub rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu.

 4. Ogólne obowiązki użytkownika w zakresie staranności

  1. Dane dostępu udostępnione użytkownikowi przez Usługodawcę będą chronione i nie będą przekazywane do użytkowania osobom trzecim. Przekazanie praw do użytkowania i wynikających z tego danych osobom trzecim, które nie są partnerem umowy albo podają się za takiego, jest niedopuszczalne.

  2. Użytkownik będzie używać systemu zgodnie z przeznaczeniem i będzie unikać nadmiernego obciążania infrastruktury technicznej, które doprowadzić mogłyby do zakłócenia jego funkcjonalności i zabezpieczenia.

  3. Dane innego użytkownika systemu udostępnione użytkownikowi przez Usługodawcę mogą być wyłącznie używane do celów ogłaszanych usług. Pełne lub częściowe używanie tych danych wykraczające poza wspomniane usługi jest niedozwolone w każdej formie.

  4. Wszystkie treści w formie tekstu, zdjęć albo w innej formie cyfrowej znajdujące się pod domeną giełdy transportowej i gotowe do wywołania są chronione prawami autorskimi Usługodawcy. Dalsze ich użytkowanie, szczególnie w formie drukowanej bądź cyfrowej oraz odtwarzanie pojedynczych stron lub większej ilości stron albo techniczne umożliwienie takiego odtwarzania jest zabronione.

  5. Automatyczne wywoływanie danych udostępnionych przez Usługodawcę pod wyżej wymienionymi domenami jest dopuszczalne wyłącznie poprzez tutaj utworzony interfejs oprogramowania.

 5. Używanie systemu/Ogłoszenia

  1. Ogłoszenia będą sporządzane kompletnie i zgodnie z prawdą. W momencie, gdy użytkownik stanie się aktywny, zapewni ofertę tylko takich przepustowości, którymi faktycznie dysponuje a w chwili ich rozdysponowania poprzez giełdę transportową lub w inny sposób zobowiązany jest do zmiany oferty bądź jej usunięcia. To samo dotyczy oferowanych ładunków.

  2. Użytkownik jest zobowiązany do nie sporządzania ofert, których upublicznianie lub późniejsze zrealizowanie nie jest zgodne z obowiązującym prawem albo uderza w interes osób trzecich.

  3. Powtórne podawanie identycznie brzmiących ogłoszeń bądź wykorzystywanie możliwości umieszczania ogłoszeń niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez wstawianie nierzeczowych zawartości albo używanie ogłoszeń jako miejsca do reklamy dla innych celów, niż te, które zawarto w przedmiocie umowy służących do współpracy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą jest niedozwolone.

  4. W celu ochrony funkcjonowania całego systemu Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń, które nie spełniają tych reguł, bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 6. Zakończenie umowy/Wypowiedzenie

  1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i liczy się zawsze na koniec miesiąca.

  2. W czasie okresu próbnego każda ze stron umowy zgodnie z punktem 3.2 może wypowiedzieć umowę.

  3. Poza tym możliwe jest wypowiedzenie umowy z ważnego powodu. Ważny powód leży szczególnie w uchybieniu ogólnych obowiązków staranności wynikający z punktu 4, powtarzającego się publikowania niedopuszczalnych ogłoszeń, pomimo upomnień, gdy zachowanie użytkownika w związku z używaniem giełdy transportowej zagraża systemowi technicznemu i funkcjonowaniu wolnemu od zakłóceń. Jeśli użytkownik dysponuje umową na jeden miesiąc a zwleka z zapłatą przez czas dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, Usługodawca, nie zważając na dalsze roszczenia odszkodowania uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 7. Zablokowanie dostępu

   

  1. W przypadku uchybień zobowiązań do świadczenia i zobowiązań ustawowych, wynikających z tej umowy, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania udostępnionego dostępu do giełdy transportowej. Dotyczy to przede wszystkim podawania nieprawdziwych albo niepełnych danych, wielokrotnego podawania niedopuszczalnych ogłoszeń, zwłoki w zapłacie lub zwrotnego obciążenia, zakłócenia przebiegu technicznego, naruszanie praw i interesów innych użytkowników, otwarcie postępowania o niewypłacalności majątku użytkownika albo w przypadku przedłożenia ważnego powodu wypowiedzenia umowy.

  2. Nie dokonuje się zwrotu już wpłaconych albo – częściowego&ndash umorzenia już wpłaconych w danym czasie należności wynikających z użytkowania umowy od zablokowania dostępu.

  3. Jeśli istnieje podejrzenie zachowania niezgodnego z umową zgodnie z pkt 7.1 dopuszczalne jest także zablokowanie w celu sprawdzenia tego podejrzenia i okres zablokowania wynosi 14 dni. Jeśli podejrzenie potwierdzi się, wówczas zastosowanie znajduje pkt 7.2, w przeciwnym wypadku nastąpi ponowne włączenie dostępu i zwrot opłat z tytułu użytkowania naliczony za okres, na który zablokowano konto.

  4. Istniejące ogłoszenia użytkownika na czas blokady możliwości korzystania z giełdy zostaną usunięte z oferty.

  5. W przypadku blokady konta z powodu zachowania użytkownika sprzecznego z umową, każdorazowa ponowna rejestracja bez zgody Usługodawcy jest zabroniona.

 8. Ochrona danych

  1. Użytkownik wyraża zgodę na elektroniczne gromadzenie przez Usługodawcę danych osobowych i przetwarzanie ich w celach zgodnych z umową. Dalsze przekazywanie danych osobom trzecim następuje tylko w celu procesu zapłaty poprzez zewnętrznego Usługodawcę. Pkt 8.2 pozostaje nienaruszony.

  2. Usługodawca ma prawo do przekazania innemu użytkownikowi danych osobowych, o ile są one potrzebne i konieczne do nawiązania kontaktu. Chodzi tu szczególnie o dane związane z możliwością komunikacji, takie jak nazwa i siedziba użytkownika tzn. osoby umieszczającej ogłoszenie.

  3. Użytkownik został w sposób wyraźny pouczony o ustaleniach sposobu, zakresu, miejsca i celu poboru oraz przetwarzania i wykorzystania wymaganych danych osobowych, które konieczne są do zrealizowania świadczeń wynikających z umowy. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych.

  4. Zgoda ta w każdej chwili może zostać wycofana. Odwołanie lub wniosek o skreślenie zostanie potraktowane jako prawidłowe wypowiedzenie, które nastąpi w najszybciej możliwym terminie. Dalsze korzystanie z giełdy transportowej od momentu odwołania będzie niemożliwe a umieszczone ogłoszenia zostaną usunięte z systemu.

 9. Odpowiedzialność Usługodawcy

   

  1. Usługodawca nie odpowiada za zawartość ogłoszeń, prawidłowość i kompletność danych innych użytkowników oraz za ich zastosowanie przez użytkownika w określony sposób.

  2. Nie gwarantuje się sfinalizowania czynności prawnej przy pomocy systemu giełdy transportowej i jej prawidłowego przeprowadzenia w zakresie wynikających obowiązków, takich jak wiarygodność i wypłacalność przedsiębiorstwa oraz uczciwość innych użytkowników. Użytkownicy dokonują czynności prawnych poprzez giełdę transportową samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

  3. Wykluczona jest odpowiedzialność za szkody z tytułu wykorzystania danych przez innych użytkowników i szkody, które nastąpiły w wyniku zablokowania konta wg pkt 7.

  4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód pośrednich i odszkodowanie z tytułu nieosiągniętego zysku jest wykluczona, o ile szkody te nie opierają się na naruszeniu kardynalnych obowiązków.

  5. W przypadku poniesienia odpowiedzialności jest ona ograniczona do typowych dla umowy i przewidywalnych szkód.

 10. Zwolnienie z odpowiedzialności

  1. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę od dochodzenia od wszelkich roszczeń osób trzecich, które powstały na wskutek sprzecznego z umową użytkowania systemu giełdy transportowej przez użytkownika, w szczególności poprzez wstawianie ogłoszeń ze sprzeczną z umową treścią albo na wskutek niedopuszczalnego użycia zdobytych informacji oraz naruszenia prawa. Należą tutaj także koszty koniecznej ochrony prawnej, w tym koszty sądowe i adwokackie.

 11. Prawo właściwe / jurysdykcja

  1. Zobowiązania zawarte w umowie pomiędzy użytkownikiem a Usługodawcą podlegają w pełni niemieckiemu prawu.

  2. Właściwym sądem dla wszelkich roszczeń z tytułu niniejszej umowy jest sąd w Stuttgarcie, o ile partnerem w umowie jest: przedsiębiorca, osoba prawna prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny. To samo dotyczy osób, dla których sąd właściwy nie znajduje się na terenie Niemiec, których miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu po zawarciu umowy były tereny poza granicami Niemiec lub dla których miejsce pobytu w czasie wniesienia pozwu nie było znane.

 12. Postanowienia końcowe

  1. Nie istnieją dodatkowe ustalenia ustne do niniejszej umowy.

  2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i wypowiedzenia, o ile powzięte ustalenia nie przewidują innej formy, muszą być sporządzone w zwykłej formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

  3. Uchylenia od klauzuli o formie pisemnej wymagają także formy pisemnej.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany swoich ogólnych warunków handlowych bez uzasadnienia. Użytkownik zostanie o nich powiadomiony. Zmiany zostaną uznane za przyjęte, o ile użytkownik w przeciągu czterech tygodni nie wniesie do nich sprzeciwu. Usługodawca utrzymuje w tym przypadku prawo do regulaminowego wypowiedzenia umowy w możliwie najszybszym terminie.

 13. Klauzula salwatoryjna

  1. Nieważność poszczególnych postanowień nie naruszy ważności pozostałej części umowy.

* W celu optymalnego korzystania z naszych usług a także prawidłowej obsługi serwisu należy zaktualizować swoją przeglądarkę internetową do najnowszej wersji.

Wymiana giełdowa

 

nowości

(keine)

giełda ładunków sypkich w prasie

(brak)