Service Banner

 

NU EEN MAAND

GRATIS

DE VRACHTEN-

UITWISSELING TESTEN

De registratie wordt niet automatisch verlengd

maar loopt na de proefperiode af.

Een gebruikscontract ontstaat pas met uw onder-

tekening en firmastempel.

NU GRATIS TESTEN!

 

Algemene handelsvoorwaarden (01/01/2010) (AHV downloaden als pdf-bestand 88KB)

 

 1. Voorafgaande opmerkingen / Voorwerp van het contract

  1. Diversa Hambach GmbH, Industriestraße 48/1, 71272 Renningen, Duitsland, geregistreerd in het handelsregister van de stad Stuttgart onder het nummer HRB 252770 - hierna de ‚Aanbieder' genoemd -, beheert onder de domeinnaam www.fracht24.net de internetplatformen (trans-boerse.com, schuettgut-boerse.com, ook vrachtuitwisselingen genoemd) voor de bemiddeling van transporten tussen transportbedrijven (lasthebbers) en ondernemingen die een transport nodig hebben (opdrachtgevers). De gebruikers van het platform kunnen na een geslaagde opname in de kring van de geregistreerde leden in elke rol optreden en dus ofwel als lasthebber vrije capaciteiten aanbieden, ofwel als opdrachtgever naar vrije capaciteiten zoeken of zelf vrachten plaatsen. De aanbieder is op geen enkele wijze partij in de contractuele overeenkomsten tussen opdrachtgever en lasthebber. In het bijzonder is hij geen bemiddelaar of vertegenwoordiger van opdrachtgevers of lasthebbers en hij staat niet in voor de prestatieplichten die voor de gebruikers ontstaan uit de rechtshandelingen die worden gesteld met betrekking tot de vrachtuitwisselingen. De prestatie- en aansprakelijkheidsplichten van de aanbieder zijn gebaseerd op zijn activiteit als louter beheerder van het platform en zijn beperkt volgens de onderstaande regelingen. Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de aanbieder en de gebruiker met betrekking tot de platformen die het voorwerp uitmaken van het contract. Het gebruik van de vrachtuitwisselingen is uitsluitend voorbehouden aan bedrijfsklanten die professioneel transporten op zich nemen of voor hun onderneming behoefte hebben aan dergelijke transporten.

 2. Totstandkoming van het contract

  1. De aanbieder geeft de gebruiker de mogelijkheid om zich te registreren voor het aanbod van de vrachtuitwisselingen door middel van een standaardformulier, waarop de gebruiker zijn persoonlijke gegevens invult. Het voltooien van het registratieproces met de verzending van de gegevens vormt een aanbod tot afsluiting van dit gebruikscontract. Het contract komt tot stand met de aanvaarding van dit aanbod door de aanbieder, wat gebeurt met de verzending van het toegangswachtwoord door middel van een kennisgeving via e-mail.

  2. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn gegevens bij de registratie volledig en juist in te vullen, en ook om latere wijzigingen onmiddellijk mee te delen, resp. zelf te zorgen voor een aanpassing van de gegevens in de afgeschermde gebruikerszone.

 3. Prestatieplichten / Proefperiode

  1. Alle prijsvermeldingen in dit contract zijn netto prijzen exclusief de meerwaardebelasting die momenteel van toepassing is.

  2. Voor de eerste maand na de afsluiting van dit gebruikscontract vervalt de gebruiksvergoeding die overeengekomen is onder punt 3.3., volledig. Gedurende de proefperiode kan dit contract door beide partijen volgens punt 6.2. worden opgezegd. Vóór het verstrijken van de proefperiode zal de aanbieder contact opnemen met de gebruiker om na te gaan of het contract na de proefperiode moet overgaan in een betalend contract volgens punt 3.3.

  3. Na afloop van de proefperiode gaat het contract niet automatisch over in een betalend contract.

  4. Gebruiksgebonden vergoedingen zijn gebaseerd op de telkens geldende prijslijsten ». De gebruiksvergoeding moet telkens op de eerste werkdag van elke maand worden vooruitbetaald.

  5. De aanbieder stelt de dienst ter beschikking in het kader van wat technisch mogelijk is. Een permanente beschikbaarheid zonder onderbrekingen wordt niet gegarandeerd.

  6. Wanneer afzonderlijke storingen en onderbrekingen het tijdsbestek van 24 uur of de volledige duur van alle onderbrekingen van een kalenderjaar meer dan 1 procent bedraagt, vergoedt de aanbieder reeds betaalde gebruiksvergoedingen evenredig. Voor het overige is een terugbetaling uitgesloten. Over bedrijfsstoringen die vermoedelijk langer dan 24 uur zullen duren, wordt de gebruiker via e-mail geïnformeerd.

  7. De aanpassing van de functionaliteit en de lay-out van het systeem blijft voorbehouden.

  8. De gebruiker heeft niet het recht om zijn prestaties te verrekenen of in te houden wegens tegenvorderingen, tenzij voor onbetwiste of rechtsgeldig besliste tegenvordering.

 4. Algemene zorgvuldigheidsplichten van de gebruiker

  1. De door de aanbieder ter beschikking gestelde toegangsgegevens moeten veilig worden bewaard en elke mogelijke toegang door derden moet worden vermeden. Het is niet toegestaan om gebruiksrechten en de daarvoor vereiste gegevens over te dragen aan derden die geen contractant zijn of die voor zo iemand handelen.

  2. De gebruiker moet het systeem op een doelmatige manier gebruiken en zich onthouden van elke buitensporige belasting van de technische infrastructuur, waardoor de veiligheid en functionaliteit in het gedrang kan komen.

  3. De gegevens van andere gebruikers van het systeem die door de aanbieder toegankelijk worden gemaakt voor de gebruiker, mogen enkel en alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de geadverteerde prestatie. Een gebruik van de gegevens dat buiten dit kader valt, geheel of gedeeltelijk, is in geen enkele vorm toegestaan.

  4. Elke inhoud, in de vorm van tekst, afbeeldingen of enige andere digitale vorm, die onder de domeinnamen van de vrachtuitwisselingen ter beschikking wordt gesteld, is onderworpen aan het auteursrecht van de aanbieder. Het verdere gebruik, in het bijzonder in gedrukte of digitale vorm, evenals de weergave van bepaalde of meerdere pagina‘s in frames of het technisch mogelijk maken van zo‘n weergave is verboden.

  5. Het geautomatiseerd opvragen van gegevens, die onder de bovenvermelde domeinnamen van de aanbieder ter beschikking worden gesteld, is enkel toegestaan via een hiervoor voorziene software-interface.

 5. Systeemgebruik / Advertenties

  1. Advertenties moeten volledig en waarheidsgetrouw zijn. Wanneer de gebruiker actief wordt als opdrachtgever, dan verzekert hij dat hij enkel capaciteiten aanbiedt, die effectief beschikbaar zijn en de advertentie in kwestie overeenkomstig te wijzigen resp. te verwijderen, wanneer de vrije capaciteiten achteraf via de vrachtuitwisselingen of elders worden ingepland. Hetzelfde geldt voor aangeboden vrachten.

  2. De gebruiker is verplicht om geen advertenties te plaatsen, waarvan de publicatie of latere uitvoering een inbreuk zou vormen op bestaande wetten of rechten van derden.

  3. De herhaalde invoer van gelijkluidende advertenties en het oneigenlijke gebruik van de advertentiemogelijkheid, vooral door plaatsing van niet-relevante informatie of reclame voor andere doeleinden dan het beoogde samenbrengen van opdrachtgevers en lasthebbers in overeenstemming met dit contract, is niet toegestaan.

  4. De aanbieder behoudt zich het recht voor om advertenties die niet beantwoorden aan deze regels, zonder voorafgaande waarschuwing te verwijderen, om de functionaliteit van het hele systeem te waarborgen.

 6. Einde van het contract / Opzegging

  1. Het contract kan met een opzegtermijn van 1 maand op elk ogenblik en door beide partijen worden opgezegd.

  2. Tijdens de lopende proefperiode volgens punt 3.2. kan dit contract op elk ogenblik door beide partijen worden opgezegd.

  3. Een opzegging om ernstige reden blijft bovendien mogelijk. Er is in het bijzonder sprake van een ernstige reden in geval van een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsplichten uit punt 4, de herhaalde publicatie van ontoelaatbare advertenties, ondanks verwittiging, en ook als het gedrag van de gebruiker in samenhang met het gebruik van de vrachtuitwisselingen de technische systemen en de vlekkeloze werking ervan in het gedrang brengt. Heeft de gebruiker een betalingsachterstand van meer dan 14 dagen voor het bedrag dat overeenstemt met de gebruiksvergoeding van een maand, dan heeft de aanbieder het recht om, onverminderd verdere schadeclaims, de contractuele relatie onmiddellijk op te zeggen.

 7. Toegangsblokkering

  1. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de toegang die wordt verleend tot de vrachtuitwisselingen, te blokkeren in geval van een inbreuk op prestatie- en gedragsverplichtingen die voortvloeien uit dit contract. Dit geldt in het bijzonder bij de invoer van onjuiste of onvolledige gegevens, herhaalde ontoelaatbare advertenties, betalingsachterstand of terugboeking, storing van het technische verloop, beknotting van de rechten en belangen van andere gebruikers, de opstart van een insolventieprocedure betreffende het vermogen van de gebruiker of wanneer er sprake is van een ernstige reden voor opzegging.

  2. In dat geval wordt geen terugbetaling gedaan, noch worden de gebruikskosten die reeds betaald zijn of op dat ogenblik reeds verschuldigd zijn voor de periode vanaf de blokkering - gedeeltelijk - kwijtgescholden.

  3. Indien een vermoeden bestaat van een gedrag dat in strijd is met punt 7.1., is een blokkering ook met het oog op de controle toegestaan voor een periode van 14 dagen. Wanneer het vermoeden wordt bevestigd, dan geldt punt 7.2., in het andere geval wordt de toegang weer vrijgegeven en de gebruiksvergoeding voor de geblokkeerde periode terugbetaald.

  4. Bestaande advertenties van de gebruiker worden uit het aanbod verwijderd wanneer de toegang wordt geblokkeerd.

  5. In geval van een blokkering op grond van gedrag van de gebruiker dat in strijd is met het contract, is elke verdere nieuwe registratie zonder toestemming van de aanbieder verboden.

 8. Gegevensbescherming

  1. De gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens elektronisch worden opgeslagen door de aanbieder en dat ze worden verwerkt voor alle doeleinden die verband houden met de uitvoering van het contract. Doorgave van de gegevens aan derden gebeurt uitsluitend met het oog op de betalingsafhandeling via een externe betaaldienst. Punt 8.2. blijft hiervan onaangetast.

  2. De aanbieder heeft het recht om de persoonlijke gegevens in samenhang met advertenties toegankelijk te maken voor andere gebruikers, voorzover die vereist zijn om contact op te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor alle gegevens over communicatiemogelijkheden evenals naam en zetel van de gebruiker resp. adverteerders.

  3. De gebruiker is met deze overeenkomsten uitgebreid ingelicht over de aard, omvang, plaats en het doel van de inzameling, verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van de prestaties die het voorwerp uitmaken van dit contract. De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met deze gegevensverwerking.

  4. Die toestemming kan op elk ogenblik weer worden herroepen. De herroeping of aanvraag tot verwijdering wordt behandeld als een gewone opzegging op de eerstvolgende datum. Het verdere gebruik van de vrachtuitwisselingen is niet meer mogelijk vanaf het ogenblik van de herroeping, bestaande advertenties worden uit het systeem verwijderd.

 9. Aansprakelijkheid van de aanbieder

  1. De aanbieder is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties, de juistheid en volledigheid van de gegevens van andere gebruikers evenals hun bruikbaarheid door de gebruiker op een bepaalde wijze.

  2. De totstandkoming van de rechtshandelingen die door de gebruiker door middel van het systeem van de vrachtuitwisselingen worden nagestreefd, hun correcte uitvoering met betrekking tot alle daaruit voortvloeiende verplichtingen evenals de kredietwaardigheid en integriteit van andere gebruikers van het systeem wordt niet gegarandeerd. In zoverre oefenen de gebruikers hun rechtshandelingen over de vrachtuitwisselingen zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid uit.

  3. De aansprakelijkheid voor schade op grond van misbruik van gegevens door andere gebruikers en schade die voortvloeit uit een contractuele blokkering volgens punt 7, is uitgesloten.

  4. De aansprakelijkheid van de aanbieder voor gevolgschade en vergoeding van winstderving is uitgesloten, voorzover die niet gebaseerd is op de inbreuk van kardinale verplichtingen.

  5. In geval van een aansprakelijkheid is die beperkt tot de contractuele en voorzienbare schade.

 10. Vrijstelling van aansprakelijkheid

  1. De gebruiker verbindt zich ertoe om de aanbieder vrij te stellen van alle aanspraken van derden, die zij geldend kunnen maken op grond van een gebruik van de vrachtuitwisselingssystemen door de gebruiker in strijd met het contract, in het bijzonder het plaatsen van advertenties met inhoud in strijd met het contract of het ontoelaatbare gebruik van informatie die naar aanleiding van het gebruik is ingewonnen, evenals een wettelijke overtreding door de gebruiker. Daarbij horen ook de kosten van een noodzakelijke rechtsverdediging inclusief alle advocaat- en gerechtskosten.

 11. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

  1. De contractuele overeenkomsten tussen de gebruiker en de aanbieder zijn volledig onderworpen aan het Duitse recht.

  2. De bevoegde rechtbank voor alle claims uit dit contract, is Stuttgart, wanneer de contractant een handelaar, een juridische persoon van het openbare recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is. Hetzelfde geldt voor personen die geen algemene rechtbank in Duitsland hebben of personen die na de afsluiting van het contract hun woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats buiten Duitsland hebben gevestigd of wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het ogenblik dat de klacht wordt ingediend.

 12. Slotbepalingen

  1. Er bestaan geen mondelinge nevenafspraken bij dit contract.

  2. Wijzigingen, aanvullingen en opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren, voorzover de bovenstaande overeenkomsten geen afwijkende vorm voorzien.

  3. Afschaffingen van de schriftvormvereiste dienen op hun beurt schriftelijk te gebeuren.

  4. De aanbieder behoudt zich het recht voor om zijn handelsvoorwaarden zonder motivering te wijzigen. De gebruiker wordt daarvan in kennis gesteld. Ze gelden als overeengekomen, wanneer de gebruiker niet binnen een termijn van 4 weken bezwaar aantekent. De aanbieder behoudt zich in dat geval het recht voor om het contract op de eerstvolgende datum zoals voorgeschreven op te zeggen.

 13. Salvatorische clausule

  1. De nietigheid van afzonderlijke bepalingen laat het gebruikscontract voor het overige onberoerd.

Uitwisselingsplatform voor stortgoed LOG IN

* Voor een optimale weergave van onze pagina‘s, moet u uw browser actualiseren tot de nieuwste versie.

Uitwisseling

 

News

(keine)

Het uitwisselingsplatform voor stortgoed in de pers

(geen)